น้ำท่วมในพื้นที่ 6 จังหวัด ถนนทางหลวงชนบท เส้นไหนรถวิ่งผ่านได้-ไม่ได้ เช็กที่นี่

กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์สายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 6 จังหวัด นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังเพื่อรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

วันที่ 30 กันยายน 2566 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในล่าสุด (30 ก.ย. 66 เวลา 18.00 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แพร่ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด และตราด ได้รับผลกระทบ 11 สายทาง ดังนี้

สัญจรผ่านไม่ได้ 5 สายทาง

1. ถนนสาย พร.2015 แยก ทล.11 – บ้านดอนมูล อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (ช่วง กม.ที่ 4+225 ถึง 4+435) น้ำหลากท่วมสายทาง

2. ถนนสาย พร.3023 แยก ทล.103 – บ้านสวนหลวง อำเภอลอง, เมือง, สูงเม่น, เด่นชัย จังหวัดแพร่ (ช่วง กม.ที่ 52+350 ถึง 52+375) น้ำกัดเซาะผิวจราจรขาด

3. สาย รอ.033 สะพานคุยโพธิ์ – หนองแก่ง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด (ช่วง กม.ที่ 3+550 ถึง 3+750) น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร

4. ถนนสาย ชย.4048 แยก ทล.2354 – แยกทางหลวงชนบท ชย.3011 อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (ช่วง กม.ที่ 17+500 ถึง 17+510) น้ำกัดเซาะผิวจราจรขาด

5. ถนนสาย ตร.5044 แยกทางหลวงชนบท ตร.4019 – บ้านน้ำเพชร อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 2+800) น้ำท่วม 70 เซนติเมตร

สัญจรผ่านได้ 6 สายทาง

1. ถนนสาย ชม.3052 แยก ทล.107 – บ้านสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ช่วง กม.ที่ 25+150 ถึง 25+300) น้ำกัดเซาะไหล่ทางชำรุดเสียหาย

2. ถนนสาย พร.4004 แยก ทล.1023 – บ้านทุ่ง อำเภอเมือง, สูงเม่น, เด่นชัย จังหวัดแพร่ (ช่วง กม.ที่ 22+600 ถึง 22+625) น้ำกัดเซาะไหล่ทาง

3. ถนนสาย กส.4001 แยก ทล.2291 – บ้านโคกกลาง อำเภอนาคู, เต่างอย จังหวัดกาฬสินธุ์ (ช่วง กม.ที่ 5+600 ถึง 5+700) น้ำกัดเซาะบริเวณท่อลอด

4. ถนนสาย กส.4027 แยก ทล.2291 – บ้านโพนสว่าง อำเภอเขาวง, นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ (ช่วง กม.ที่ 5+600 ถึง 5+612) น้ำกัดเซาะคอสะพานชำรุดเสียหาย

5. ถนนสาย กส.4036 แยก ทล.2009 – อำเภอสหัสขันธ์, หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ (ช่วง กม.ที่ 17+600 ถึง 17+800) น้ำกัดเซาะผิวจราจร

6. ถนนสาย กส.4073 แยก ทล.2367 – บ้านสีถาน อำเภอกมลาไสย, ร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 2+425) น้ำท่วม 10 เซนติเมตร

ทช.นำเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการเดินทาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันที ตามข้อสั่งการของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ หรือสายด่วน กรมทางหลวงชนบท 1146

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes