เปิดเอกสารเช่าเหมาลำ 30 ล้าน! “เศรษฐา” พร้อมคณะ บินประชุมยูเอ็น

จากประเด็นที่สังคมวิจารณ์การเช่าเหมาลำเครื่องบินเดินทางไปสหรัฐฯของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง พร้อมคณะ เพื่อร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 78 ซึ่งใช้งบประมาณสูงถึง 30 ล้านบาทนั้น

ทั้งนี้จากการสืบค้นระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พบว่า มีประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง “ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจ้างกรรับขนคนโดยสารทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย์สำหรับภารกิจเข้าร่วมการประชุมสมัขชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 ของนายกรัฐมนตรีและคณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง”

“เศรษฐา” แจง ไม่มีนักธุรกิจนั่งเครื่องบินเช่าเหมาลำ บินประชุมสหรัฐฯ

นานาชาติส่งจดหมายแสดงความยินดี “เศรษฐา” นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทย

เปิดประวัติ “เศรษฐา ทวีสิน” เจ้าพ่ออสังหาหมื่นล้าน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30

โดยมีรายละเอียดว่า ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนด จำนวน 3 ราย เข้ายื่นข้อเสนอเจรจาต่อรองราคา สำหรับการจ้างการรับขนคนโดยสารทางอากาศ โดยเครื่องบินพาณิชย์สำหรับภารกิจเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 ของนายกรัฐมนตรีและคณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ยื่นข้อเสนอครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติ และข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดในหนังสือเชิญชวน และเอกสารการยื่นข้อเสนอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และขอบเขตของงาน

ประกอบกับป็นผู้มีประสบการณ์ในงนจ้างดังกล่าวเป็นอย่างตี โดยเสนอราคา ภายใน วงเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าไช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยจะเบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามเส้นทางที่กำหนดภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2566

อย่างไรก็ตาม จากการสืบค้นเพิ่มเติมพบว่า จากการประกาศราคากลางในโครงการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว มีการระบุรายละเอียดที่น่าสนใจคือ รายละเอียดการคำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จ้างการรับขนคนโดยสารทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย์สำหรับภารกิจการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 ของนายกรัฐมนตรีและคณะระหว่างที่ 18 – 24 กันยายน 2566เส้นทาง ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ – กรุงโตเกียว (ฮาเนดะ) – นครนิวยอร์ก – กรุงโตเกียว (ฮาเนดะ) -ท่อากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ (ไป – กลับ)

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบิน เป็นเงิน 4,848,300.80 บาท

2. ค่าเชื้อเพลิงอากาศยาน เป็นเงิน 16,800,000.00 บาท

3. คำาอาหารและเครื่องดื่มระหว่างบิน เป็นเงิน 1,479,520.00 บาท

4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการภาคพื้น เป็นเงิน 3,065,955.20 บาท

5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เป็นเงิน 3,806,224.00 บาท

รวมทั้งสิ้น 30,000,000.00 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

โดยมีการระบุหมายเหตุอีกว่า ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ไม่ปรากฎราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด ราคาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำและราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยกลางอื่นกำหนด จึงใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน 1 ราย จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงรายเดียวในประเทศไทย เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

โดยการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง ดังกล่าว เป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายจากจำนวนผู้โดยสารจำนวนู 50 คน ซึ่งค่าใช้จ่ายเป็นเพียงการประมาณการค่ใช้จ่ายแต่ละรายการอาจจะมีเพิ่มหรือลดตามค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงตามเส้นทางที่บริษัทฯ กำหนด ภายในวงเงิน 30,000,000.00 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) จะเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes