โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 699 ราย

วันที่ 7 มิ.ย. 2566 เว็บไซต์ “ราชกิจจานุเบกษา” ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 545 ราย

อ่านรายละเอียด ที่นี่

ส่วนลดค่าไฟฟ้า 4 เดือน (พ.ค.-ส.ค. 2566) ผู้ใช้ไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน

โครงการแพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว-ราชินี สำเร็จตามเป้า

นอกจากนี้ ราชกิจจา ยังเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดี แก่ทางราชการ จำนวน 154 ราย

อ่านรายละเอียด ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes